Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko, посредством платформата за покупки от разстояние

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящa се на www.aiko-bg.com.

ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

“НИЕ”, “Aiko”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1331, бул. Европа No 441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66, уеб сайт: www.aiko-bg.com, aiko@aiko-bg.com
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на www.aiko-bg.com
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
„БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.aiko-bg.com.

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
Aiko си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. При налична стока, поръчки с избран начин на плащане "наложен платеж" и доставка чрез куриерска фирма Еконт, се изпращат без да се изисква допълнително потвърждение.

Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на електронната си поща, не по-късно от два дни след получаване на поръчката.

ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

1. Наложен платеж.
2. Плащане с банкова карта.
3. Банков превод.
4. Плащане чрез ePay акаунт
5. Плащане в офис на EasyPay

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Aiko цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, такса наложен платеж и застраховка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка, такса наложен платеж и застраховка), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между Aiko и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Aiko и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Aiko, участие в игри, промоции и томболи, организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под No0034464 и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира Aiko на имейл адрес: web_ev@mail.aiko-bg.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във филиал на Aiko или върната по куриер.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от Aiko защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Aiko, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Aiko се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
Адрес за жалби: гр. София, район Връбница, бул. Европа 441, магазин Aiko, национален телефон 0700 188 66.

ДРУГИ

Aiko се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й като Aiko си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Aiko, преди извършването й, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Aiko не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Aiko не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

„Аико Мулти Консепт” ООД
04.08.2017 г. v102